Η προστασία των πληροφοριακών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας υψηλής ποιότητας στους πελάτες μας και ως εκ τούτου ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της Δ. Στεφανίδης Ε.Ε.

Είναι η πολιτική της εταιρείας μας να εξασφαλίζουμε ότι:

  • Διατηρείται η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των πληροφοριών με την πρόσβαση σε αυτές μόνο από εξουσιοδοτημένα πρόσωπα.

  • Η διαθεσιμότητα των πληροφοριών και των συστημάτων διατηρείται με τη θέσπιση και εφαρμογή σχεδίου επιχειρησιακής συνέχειας.

  • Το προσωπικό εκπαιδεύεται σε θέματα σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών και γνωρίζει ότι η συμμόρφωση με την πολιτική αυτή είναι υποχρεωτική.

  • Όλες οι παραβιάσεις της ασφάλειας των πληροφοριών καθώς και οι εικαζόμενες αδυναμίες αναφέρονται αρμοδίως και διερευνώνται.

  • Όλα τα στελέχη είναι άμεσα υπεύθυνα για την εφαρμογή της πολιτικής και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του προσωπικού στους τομείς ευθύνης τους με την πολιτική αυτή.

Για το σκοπό αυτό η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών βασισμένο στις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO/IEC 27001:2013.

Η Εταιρεία δεσμεύεται για την συμμόρφωση της με όλες τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις καθώς και τις συμβατικές υποχρεώσεις προς τους πελάτες της σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας προσωπικών δεδομένων που άπτονται των δραστηριοτήτων της. Η Εταιρεία επίσης δεσμεύεται για τη διαρκή βελτίωση της όσον αφορά στις επιδόσεις της στην ασφάλεια πληροφοριών μέσω:

  • Της συστηματικής παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και καταλληλότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και της αναζήτησης των αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες διορθωτικές ή/και προληπτικές ενέργειες,

  • Της θέσπισης και αναθεώρησης αντικειμενικών σκοπών στον τομέα της ασφάλειας πληροφοριών και της τεκμηριωμένης και συνεχούς παρακολούθησης και μέτρησης της επίδοσης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών

  • Της εξασφάλισης των απαραίτητων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

Ως εκπρόσωπος της Διοίκησης σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών ορίζεται ο κ. Δημήτριος Στεφανίδης, ο οποίος έχει ως βασικό καθήκον την εποπτεία της λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, την εφαρμογή της πολιτικής αυτής και την παροχή υποστήριξης στο προσωπικό κατά την εφαρμογή της.

Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα ως προς τη συνεχιζόμενη καταλληλότητα της και τροποποιείται όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.

11/01/2021

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος

Δημήτριος Στεφανίδης